Podkarpackie Edukacja

Edukacja

Ewidencje i rejestry


Ewidencje  i  rejestry w Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju

 • ewidencja dokumentacji księgowej;
 • książka kancelaryjna /korespondencja przychodząca i wychodząca/;
 • zestawienie wysłanej korespondencji /rozchodowanie znaczków/;
 • rejestr zwolnień lekarskich;
 • rejestr delegacji służbowych;
 • rejestr wysłanych zaświadczeń /szkoła podstawowa/;
 • rejestr wysłanych zaświadczeń /gimnazjum/;
 • jednolity rzeczowy wykaz akt;
 • księga inwentarzowa;
 • sprawozdawczość;
 • rejestr zatrudnionych nauczycieli;
 • rejestr zatrudnionych pracowników;
 • rejestr wydanych zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu;
 • rejestr chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby;
 • rejestr nagród jubileuszowych;
 • wykaz wydanych legitymacji ubezpieczeniowych;
 • wykaz wydanych legitymacji ubezpieczeniowych dla członków rodziny pracownika;
 • akta osobowe pracowników;
 • karty ewidencji czasu pracy;
 • księga druków ścisłego zarachowania;
 • raport kasowy;
 • dokumentacja awansu zawodowego
   

Poprawiony (czwartek, 13 listopada 2014 10:29)

 

Kontakt

 http://www.zss-rymanow.pl
 
Zespół Szkół Specjalnych
w Rymanowie Zdroju,
ul. Leśna 4,
38 - 481 Rymanów Zdrój
13 435 74 93,
13 435 71 37
 

Poprawiony (czwartek, 13 listopada 2014 12:00)

Więcej…

 

S T A T U T

S T A T U T
Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju
stan na 15 września 2015


POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1

Zespół oraz wchodzące w jego skład jednostki są zorganizowane i działają na zasadach określonych:
1)    ustawą z dnia 7 września 1991r. o Systemie Oświaty, zwanej dalej „Ustawą”, wraz z aktami wy-konawczymi, 
2)    ustawą z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela wraz z aktami wykonawczymi 

PODSTAWOWE INFORMACJE O ZESPOLE

§ 2

 

1.    Nazwa szkoły: Zespół Szkół Specjalnych.

2.    Zespół zorganizowany jest w Uzdrowisku Rymanów.

3.    Siedziba Zespołu: Rymanów Zdrój, ulica Leśna 4.

4.    W skład Zespołu wchodzą:

1)      Szkoła Podstawowa Specjalna im. Marii Grzegorzewskiej z oddziałami przedszkolnymi

2)      Gimnazjum Specjalne,

3)      Liceum Ogólnokształcące Specjalne

5.    Integralną częścią szkół wymienionych w ust.4 jest specjalny zespół pozalekcyjny zajęć wychowawczych.

6.    Wchodzące w skład Zespołu jednostki prowadzą działalność na rzecz dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych przebywających czasowo w szpitalach uzdrowiskowych, funkcjonujących w ramach „Uzdrowiska Rymanów” – Spółka Akcyjna.

7.    Czas trwania cyklu kształcenia wynosi:

1)      Obowiązkowe wychowanie przedszkolne 1 rok

2)      szkoła podstawowa specjalna 6 lat,

3)      gimnazjum specjalna 3 lata,

4)      liceum ogólnokształcące specjalne 3 lata.

8.    Nazwa Zespołu jest używana w pełnym brzmieniu z  zastrzeżeniem  ust. 9.

9.    W nazwie Zespołu umieszczonej na tablicach urzędowych opuszcza się określenie „specjalne”.

10. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

11. Na zasadach określonych w Ustawie w Zespole mogą działać stowarzyszenia i organizacje, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych.

12. Zasady funkcjonowania w Zespole związków zawodowych regulują odrębne przepisy.

13. Zespół realizuje sprawy z zakresu obrony, ochrony i obrony cywilnej.

CELE I ZADANIA ZESPOŁU

§ 3

 

1.    Misja:

1)   Priorytetowym celem Zespołu jest pomoc choremu dziecku w przezwyciężaniu trudności spowodowanych przewlekłą chorobą zaburzoną sprawnością psychofizyczną oraz skutkami rozłąki ze środowiskiem rodzinnym.

2)   Zespół jest szkołą dbającą o bezpieczeństwo, przyjaźń, partnerstwo i wzajemny szacunek uczniów, nauczycieli, innych pracowników i rodziców.

3)   Uczeń ma zapewnioną fachową pomoc, wyposażony zostaje w wiedzę i umiejętności umożliwiające dalsze kształcenie i prawidłowe funkcjonowanie w grupie rówieśniczej

4)   Nauczyciele i wychowawcy rozwijają u uczniów pozytywne myślenie oraz ich zdolności i umiejętności. Stwarzają warunki do poszukiwania wartości moralnych, zaangażowania w naukę, Chronią rozwijającą się osobowość dziecka przed negatywnym wpływem przewlekłej choroby.

2.    Zespół realizuje cele i zadania określone w Ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, koncentrując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i rewalidacyjnej.

3.    Nauczyciele klas i wychowawcy grup współdziałają ze sobą w sprawach wychowywania i kształcenia dzieci.

 

4.    W zakresie i na zasadach określonych w Podstawie Programowej Kształcenia Ogólnego Zespół realizuje:

1)      Kształcenie zakresie rocznego obowiązkowego wychowania przedszkolnego

2)      kształcenie na pierwszym etapie edukacyjnym - edukacja wczesnoszkolna, obejmujące oddziały I-III szkoły podstawowej specjalnej,

3)      kształcenie na drugim etapie edukacyjny, obejmującym oddziały IV-VI szkoły podstawowej specjalnej,

4)      kształcenie na trzecim etapie edukacyjnym obejmującym oddziały I-III gimnazjum specjalnego,

5)      Kształcenie w czwartym etapie edukacyjnym obejmującym oddziały I-III liceum ogólnokształcącego specjalnego

5.    W zakresie działalności dydaktycznej Zespół realizuje szkolny zestaw programów nauczania, a poprzez to w szczególności:

1)      umożliwia realizację obowiązku szkolnego,

2)      umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wyboru dalszego kierunku kształcenia,

3)      umożliwia uczniom przygotowanie do życia w integracji ze społeczeństwem poprzez osiągnięcie możliwie wszechstronnego rozwoju w dostępnym im zakresie za pomocą specjalnych metod,

4)      czuwa nad bezpieczeństwem w czasie zajęć,

5)      umożliwia uczniom rozwój ich talentów i zainteresowań poznawczych, artystycznych i sportowych,

6)      umożliwia indywidualizację nauczania i wychowania w stosunku do dziecka,

7)      zapewnia wszechstronną pomoc uczniom mającym trudności z opanowaniem treści programu nauczania.

8)      organizuje pracę dydaktyczno – wychowawczą w oparciu o znajomość dziecka, jego możliwości wysiłkowych i aktualnego stanu zdrowia,

9)      zapewnia współpracę z rodzicami i opiekunami ukierunkowaną na powrót dziecka do środowiska macierzystego.

10)  zapewnia uczniom dostęp do Internetu oraz  podejmuje  działania zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, w szczególności poprzez aktualizację odpow1iedniego  oprogramowania zabezpieczającego.

11)  zapewnienia uczniom wszechstronny rozwój intelektualny, etyczno-moralny, emocjonalny i fizyczny, zgodnie z potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, w warunkach poszanowania godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej,

 

6.    Specjalne działania opiekuńczo-wychowawcze organizowane w ramach specjalnego zespołu pozalekcyjnego zajęć wychowawczych obejmują:

1)      zajęcia wychowawcze oddziałujące terapeutycznie na psychikę dziecka,

2)      spacery, gry i zabawy na wolnym powietrzu usprawniające fizycznie,

3)      odrabianie lekcji,

4)      inne.

7.    Specjalne działania opiekuńczo-wychowawcze służą w szczególności:

1)      zaspokajaniu i kompensacji potrzeb psychicznych dziecka,

2)      prawidłowej adaptacji w sanatorium i grupie rówieśniczej,

3)      przezwyciężaniu trudności związanych z chorobą, zaburzoną sprawnością psychofizyczną oraz rozłąką ze środowiskiem rodzinnym i rówieśniczym,

4)      stworzeniu warunków do prawidłowego przebiegu procesu leczenia i rehabilitacji, wychowania i samowychowania oraz aktywnego współudziału w życiu społeczności dziecięcej,

5)      indywidualizacji oddziaływań wychowawczych, kształtowaniu poczucia własnej wartości, stwarzaniu okazji do sukcesu i radości z pogodnego dzieciństwa.

§ 4

 

1.    Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w Zespole programów nauczania oraz formułowaniu oceny.

2.    Dyrektor szkoły na wniosek nauczyciela, dyrektora zakładu lub upoważnionego przez niego lekarza, ze względu na stan zdrowia ucznia, może zezwolić na:

1)      odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

2)      zmniejszenie liczby godzin zajęć edukacyjnych.  

 

 

§ 4a

1. Wewnątrzszkolny System Oceniania ma na celu:

1)   wspieranie uczniów we wszechstronnym i samodzielnym rozwoju intelektualnym i emocjonalnym;

2)   diagnozowanie aktywności, postaw i osiągnięć oraz potrzeb edukacyjnych uczniów;

3)   informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

4)   udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju w ramach rewalidacji dziecka przewlekle chorego;

5)   motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

6)   upowszechnianie osiągnięć uczniów;

7)   dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji

8)   postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;

9)   umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej i rewalidacyjnej;

2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1)  formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych zawartych w planach wynikowych;

2)  ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

3)  ocenianie bieżące i ustalanie turnusowej oceny z zachowania według przyjętych wcześniej form i skali;

4)  ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

3.    Ze względu na specyfikę szkoły sanatoryjnej nie włącza się do oceniania wewnątrzszkolnego zadań związanych z przeprowadzaniem egzaminów klasyfikacyjnych oraz ustalania semestralnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.


§ 4  b

1.    Nauczyciele oceniają na bieżąco osiągnięcia edukacyjne uczniów z poszczególnych przedmiotów według kryteriów zawartych w przedmiotowym systemie oceniania.

2.    Przedmiotowy system oceniania opracowuje nauczyciel danego przedmiotu.

3.    W ocenianiu obowiązuje:

1)   ocena opisowa i cząstkowa w formie punktów w klasach I - III szkoły podstawowej, o której mowa w ust. 3;

2)   ocena cyfrowa w klasach IV - VI szkoły podstawowej;

3)   ocena cyfrowa w klasach I - III gimnazjum

4)   ocena cyfrowa w klasach I- III liceum

5)   zajęć komputerowych

6)   wychowania fizycznego i edukacji prozdrowotnej

7)   programu autorskiego : „Ochrona i kształtowanie środowiska w edukacji wczesnoszkolnej dla klas I-III

 

§ 4  c

1.    W klasach I - III obowiązuje ocena opisowa, która obejmuje opis osiągnięć edukacyjnych ucznia w zakresie:

1)    sprawności językowej (słuchanie, mówienie, czytanie, pisanie),

2)    umiejętności matematycznych( dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, rozwiązywanie zadań z treścią, wiadomości praktyczne, podstawowe wiadomości geometryczne)

3)    umiejętności społecznych

4)    umiejętności przyrodniczych,

5)    umiejętności artystycznych ( muzycznych, plastycznych, technicznych)

2.    Bieżące  postępy uczniów w klasach I – III mierzy się za pomocą skali punktowej od 1 –  6. Opis punktacji przedstawia tabela nr 1

 

Tabela nr 1. Opis skali punktowej w klasach I – III

 

Liczba punktów

Opis

6 - znakomicie

Brawo, robisz bardzo duże postępy, osiągasz doskonałe wyniki, pracujesz samodzielnie

5 - bardzo dobrze

Osiągasz bardzo dobre wyniki w nauce

4 - dobrze

Pracujesz i osiągasz dobre wyniki w nauce. Zastanów się, czy nie   można lepiej

3 - zadowalająco

Osiągasz wyniki zadowalające. Musisz aktywniej pracować.

2 - zadowalająco

Niestety osiągasz wyniki slabe, niewystarczające. Pracuj więcej i systematycznie.

1 - niezadowalająco

Osiągasz wyniki poniżej wymagań. Dołóż wszelkich starań, aby było lepiej.

 


 

3.  W klasach IV – VI szkoły podstawowej i w klasach I – III gimnazjum obowiązuje  następująca skala ocen:

1)      stopień celujący – 6;

2)      stopień bardzo dobry – 5;

3)      stopień dobry – 4;

4)      stopień dostateczny – 3;

5)      stopień dopuszczający – 2;

6)      stopień niedostateczny – 1,

 

4.  Opis ogólnych osiągnięć ucznia niezbędnych do otrzymania oceny, której mowa w ust. 3 pkt 1- 6 przedstawia tabela 2.

 

Tabela 2. Opis ogólnych osiągnięć ucznia niezbędnych do otrzymania poszczególnej oceny

 

OPIS OSIĄGNIĘĆ UCZNIA

OCENA

Uczeń stosuje wiadomości i umiejętności wykraczające poza

program w sposób twórczy.

celująca

Uczeń stosuje wiadomości i umiejętności w sytuacjach problemowych.

 

bardzo dobra

Uczeń stosuje wiadomości i umiejętności w sytuacjach typowych

 

dobra

Uczeń rozumie wiadomości podstawowe i posiada podstawowe umiejętności

 

dostateczna

Uczeń posiada umiejętności i wiadomości typowe – konieczne

 

dopuszczająca

Uczeń nie posiada wiadomości i umiejętności koniecznych

niedostateczna

 

 

5.    Dopuszcza się w skali ocen bieżących stosowanie znaków plus (+) i minus (-).

6.    Bieżące oceny osiągnięć edukacyjnych zapisywane są w dzienniku lekcyjnym

 

 

§ 4  d

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów

 

1.    Kryteria oceniania osiągnięć edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów określają przedmiotowe systemy oceniania, uwzględniające wymagania programowe oraz specyfikę danego przedmiotu.

2.    Ocenie bieżącej podlegają następujące formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów:

1)   pisemne:

a)   krótki sprawdzian osiągnięć z najwyżej trzech ostatnich lekcji – kartkówka - trwający 10-15 minut,

b)   długi sprawdzian osiągnięć z działu programu, trwający do 45 minut

2)   ustne, sprawdzające osiągnięcia z najwyżej trzech ostatnich lekcji

3)   praktyczne sprawdzające umiejętności takich jak: obserwacja, korzystanie z materiałów źródłowych, posługiwanie się mapą, posługiwanie się przyrządami itd.

3.    Przy ocenianiu poszczególnych osiągnięć z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

4.    Dokonując oceny wiadomości i umiejętności uczniów nauczyciel powinien wziąć pod uwagę zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej przywiezione przez ucznia oraz wydolność wysiłkową każdego z nich.

 

§ 4  e

 

Informowanie o ocenach.

1.      Kryteria przyznawania ocen za osiągnięcia edukacyjne z poszczególnych przedmiotów, wymagania edukacyjne wynikające z programu nauczania oraz metody sprawdzania osiągnięć są podawane do wiadomości uczniów na początku każdego turnusu.

2.      Dla ucznia oraz jego rodziców (prawnych opiekunów) ocena jest jawna i umotywowana.

3.      Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel dodatkowo uzasadnia ustaloną ocenę.

4.      Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

5.      Informacja o bieżących ocenach uczniów przekazywana jest rodzicom (prawnym opiekunom) w następujący sposób:

1)      wpisy do dzienniczków, indeksów i zeszytów przedmiotowych,

2)      udostępnienie prac pisemnych ucznia do wglądu,

3)      udzielanie informacji telefonicznej lub listownej w wyjątkowych sytuacjach lub na życzenie.

 1. Informacja o osiągnięciach szkolnych przekazywana jest do szkół macierzystych w następującej formie:

1)   karty obserwacji w klasach I – III szkoły podstawowej;

2)   zaświadczenia z ocenami cząstkowymi w klasach IV – VI szkoły podstawowej i w klasach I – III gimnazjum i w klasach I-III liceum

 

§ 4  f

Warunki oceniania

1.      Nauczyciel ma obowiązek poinformowania uczniów o długim sprawdzianie pisemnym wraz z zakresem treści programowej, co najmniej 7 dni przed planowanym terminem tego sprawdzianu.

2.      W ciągu tygodnia można zaplanować uczniom najwyżej trzy długie sprawdziany pisemne przekraczające zakres treści programowej trzech ostatnich lekcji.

3.      W ciągu dnia dopuszcza się przeprowadzenie tylko jednego długiego sprawdzianu pisemnego.

4.      Ustalenia zawarte w pkt. 3. nie dotyczą sprawdzianów powtórzeniowych przełożonych na prośbę uczniów lub w uzgodnieniu z nimi.

5.      Uczeń ma prawo być zwolniony z jakiejkolwiek formy sprawdzania osiągnięć
w następny dzień po nieobecności trwającej co najmniej trzy dni.

6.      Nauczyciel odnotowuje brak zadania znakiem „bz.”. Trzy znaki „bz.” są równoważne z oceną niedostateczną.

7.      Krótkie odpowiedzi ustne (aktywność w czasie lekcji) nauczyciel znaczy znakiem plus (+) w dzienniku. Trzy znaki „+”są równoważne z oceną bardzo dobrą.

8.      Nauczyciel motywuje uczniów do pracy poprzez:

1)   pochwałę bezpośrednio udzieloną uczniowi;

2)   pochwałę wychowawcy klasy udzieloną wobec całego zespołu klasowego;

3)   pochwałę wobec rodziców (opiekunów);

4)   list gratulacyjny lub dyplom.

9.      Nauczyciel ma obowiązek ocenić sprawdziany pisemne w ciągu 7 dni, licząc od następnego dnia po ich napisaniu przez uczniów.

10.  Ocenione sprawdziany uczeń otrzymuje do wglądu, następnie oddaje je nauczycielowi.

 

 

§ 4  g

Ocenianie w szczególnych przypadkach

1.      W przypadku nieobecności w szkole uczeń zobowiązany jest do samodzielnego uzupełnienia osiągnięć programowych na zasadach określonych przez nauczyciela przedmiotu.

2.      Jeżeli uczeń z powodu nieobecności lub innych przyczyn losowych nie miał możliwości zdobycia ocen za swoje osiągnięcia, nauczyciel przedmiotu wyznacza uczniowi zadania obowiązkowe i określa termin ich zaliczenia.

3.      Uczeń, który został zobowiązany do zaliczenia zadań i bez uzasadnionej przyczyny nie przystąpił do ich zaliczenia otrzymuje automatycznie oceną niedostateczną.

4.      Na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej nauczyciel ma obowiązek dostosować wymagania edukacyjne do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub defekty rozwojowe, uniemożliwiające sprostaniu podstawowym wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.

 

§ 4  h

Kryteria ustalania oceny z zachowania.

 

1. Ocena zachowania uwzględnia w szczególności:

1)      Wywiązywanie się z obowiązków ucznia:

a)      punktualne przychodzenie na zajęcia także po zabiegach leczniczych,

b)      usprawiedliwianie nieobecności na lekcjach z powodu specjalistycznych badań., niedyspozycji, choroby, przebywania na przepustce itd.,

c)      aktywne uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych, systematyczne, przygotowywanie się do nich,

d)     pilność, dokładność, sumienność w nauce,

e)      wykorzystywanie czasu na uzupełnianie luk w wiadomościach spowodowanych stanem zdrowia oraz długotrwałym przebywaniem na leczeniu poza środowiskiem rodzinnym,

f)       pracę nad własnym rozwojem intelektualnym, moralnym i społecznym,

g)      rozwijanie własnych zainteresowań i uzdolnień,

h)      odpowiedzialność za własne postępowanie i zachowanie zespołu klasowego czy grupy wychowawczej,

i)        godzenie nauki z obowiązkami i zajęciami pozalekcyjnymi,

j)        wywiązywanie się z obowiązków szkolnych (dyżur w klasie, czytanie lektur, pomoc kolegom w nauce, odrabianie zadań i inne),

k)      pełnienie funkcji w klasie, grupie wychowawczej,

l)        udział w konkursach klasowych, szkolnych i pozaszkolnych,

m)    współudział w organizowaniu imprez szkolnych i ogólnosanatoryjnych,

n)      redagowanie gazetek szkolnych,

o)      pełnienie dyżurów klasowych, w grupie wychowawczej, w jadalni.

2)      Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej:

a)      dbałość o sprzęt szkolny, pomoce dydaktyczne, wyposażenie świetlic, sypialń, pomieszczeń zabiegowych, otoczenie Szpitala Uzdrowiskowego,

b)      praca na rzecz klasy, grupy, szkoły, Szpitala Uzdrowiskowego,

c)      szanowanie rzeczy własnych, należących do innych osób oraz będących

d)     własnością Zespołu Szkół Specjalnych lub Szpitali Uzdrowiskowych.

3)      Dbałość o honor i tradycje szkoły;

a)      godne reprezentowanie klasy, szkoły, grupy wychowawczej, Szpitala Uzdrowiskowego na zewnątrz;

b)      szanowanie tradycji, symboli, dorobku szkoły oraz pomnażanie go.

4)      dbałość o piękno mowy ojczystej, kultura słowa, unikanie arogancji, wulgaryzmów.

5)      Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób:

a)      przestrzeganie zasad higieny, przepisów BHP oraz zaleceń lekarskich,

b)      dbałość o własne zdrowie, przeciwdziałanie nałogom i uzależnieniom,

c)      przeciwstawianie się agresji słownej i fizycznej (udział w bójkach, kłótniach itd. )

d)     dbanie o odpowiedni i estetyczny strój, noszenie obuwia zastępczego.

6)      Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią:

a)      stosowanie form grzecznościowych,

b)      kulturalne zachowanie się w szkole, poza szkołą, na zajęciach pozalekcyjnych, podczas zabiegów, badań lekarskich, w kontaktach z młodszymi i starszymi kolegami,

c)      uczciwość, prawdomówność, przeciwstawianie się kłamstwu, oszustwom i kradzieży.

7)      Okazywanie szacunku innym osobom:

a)      szanowanie własnej i cudzej pracy,

b)      okazywanie szacunku nauczycielom, wychowawcom, pracownikom Służby Zdrowia, personelowi pomocniczemu, koleżankom i kolegom, rodzinie,

c)      pomoc osobom niepełnosprawnym, słabszym, chorym.

 

 

§ 4  i

 

1.      W klasach I - III Szkoły Podstawowej ocena z zachowania jest oceną opisową.

2.      W klasach IV - VI Szkoły Podstawowej oraz w klasach I - III Gimnazjum i w klasach I-III Liceum obowiązuje następująca skała ocen:

1)      ocena wzorowa;

2)      ocena bardzo dobra;

3)      ocena dobra;

4)      ocena poprawna;

5)      ocena nieodpowiednia;

6)      ocena naganna.

3.      Ocenę wzorową otrzymuje uczeń który:

1)      stara się osiągnąć jak najlepsze wyniki w nauce na miarę swoich możliwości,

2)      przykładnie, systematycznie i punktualnie uczęszcza na lekcje,

3)      aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły,

4)      troszczy się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd,

5)      nie ulega nałogom,

6)      dba o kulturę słowa,

7)      dba o zdrowie własne i innych,

8)      przestrzega higieny osobistej,

9)      nosi zmienne obuwie,

10)  z szacunkiem odnosi się do pracowników szkoły,

11)  właściwie odnosi się do kolegów,

12)  jest tolerancyjny,

13)  szanuje godność osobistą ludzi,

14)  frekwencja bez zastrzeżeń, nie ma godzin nieusprawiedliwionych,

15)  reprezentuje szkołę w konkursach, zawodach poza szkołą itp.

16)  jest organizatorem  imprez organizowanych przez szkołę, klasę oraz bierze udział w samopomocy koleżeńskiej,

17)  opiekuje się młodszymi,

18)  posiada pochwały i uzyskuje dyplomy z różnych imprez.

4.      Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

1)   osiąga bardzo dobre wyniki w szkole na miarę swoich możliwości,

2)   aktywnie uczestniczy w zajęciach dydaktycznych i wychowawczych,

3)   systematycznie przygotowuje się do nich,

4)   godzi naukę z obowiązkami i zajęciami pozaszkolnymi,

5)   cechuje go wysoka kultura osobistą,

6)   szanuje własną i cudzą pracę,

7)   szanuje rzeczy własne i należące do innych osób,

8)   bierze udział w imprezach szkolnych, w samopomocy i redagowaniu gazetek,

9)   nie ma godzin nieusprawiedliwionych,

10)         reprezentuje szkołę w konkursach, olimpiadach na terenie szkoły,

11)         jest pilny, dokładny, sumienny w nauce,

12)         wykorzystuje czas na uzupełnienie luk w wiadomościach spowodowanych stanem zdrowia oraz długotrwałym przebywaniu na leczeniu,

13)         okazuje szacunek wszystkim pracownikom szkoły i służby zdrowia, koleżankom i kolegom.         

5.      Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

1)        osiąga dobre wyniki w szkole, na miarę swoich możliwości;

2)        systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia lekcyjne oraz aktywnie w nich uczestniczy,

3)        jest sumienny, wytrwały i samodzielny w nauce,

4)        aktywnie uczestniczy w życiu szkoły,

5)        rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia,

6)        troszczy się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd.

7)        dopuszcza się do spóźnień i nieobecności usprawiedliwionych

8)        bierze udział w imprezach organizowanych przez szkołę, klasę oraz w samopomocy koleżeńskiej.

9)        prezentuje godny sposób bycia i kulturę słowa,

10)    wykazuje się uczciwością, reaguje na zło,

11)    dba o zdrowie własne i innych,

12)    przestrzega higieny osobistej,

13)    nosi zmienne obuwie,

14)    nie ulega nałogom,

15)    właściwie zachowuje się w stosunku do kolegów i pracowników szkoły,

16)    jest tolerancyjny,

17)    szanuje godność osobistą ludzi,

18)    potrafi przyznać się do błędu i naprawić wyrządzone szkody,

19)    dba o bezpieczeństwo swoje i innych.

6.      Ocenę poprawną otrzymuje uczeń który:

1)      przeważnie spełnia wymagania obowiązków szkolnych - osiąga pozytywne wyniki w nauce,

2)      może mieć oceny niedostateczne, ale wynikające z trudności w opanowaniu materiału,

3)      systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia lekcyjne,

4)      w miarę aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły,

5)      troszczy się o mienie szkoły i jej wygląd,

6)      frekwencja - w miarę poprawna, dopuszcza się do 3 godzin nieusprawiedliwionych oraz do 5 spóźnień w turnusie,

7)      bierze udział w imprezach organizowanych przez szkołę i klasę,

8)      prezentuje poprawny sposób bycia i kulturę słowa (czasami mogą mu się zdarzyć wpadki),

9)      stara się wykazywać uczciwością i reagować na zło,

10)  dba o zdrowie własne i innych,

11)  nie ulega nałogom,

12)  stara się przestrzegać higieny osobistej,

13)  stara się właściwie zachowywać w stosunku do swoich kolegów i wszystkich pracowników szkoły,

14)  stara się być tolerancyjny i szanować godność osobistą ludzi,

15)  dopuszcza się 3 uwagi w zeszycie uwag.

 

7.      Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

1)        uchybia wymaganiom obowiązków szkolnych,

2)        mało systematycznie i niepunktualnie uczęszcza na zajęcia lekcyjne,

3)        wagaruje,

4)        jest mało sumienny w nauce,

5)        biernie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły,

6)        nie rozwija swoich zainteresowań i uzdolnień ,

7)        nie troszczy się o mienie szkoły,

8)        ma więcej niż 10 godzin nieusprawiedliwionych w turnusie i liczne spóźnienia,

9)        nie bierze udziału w imprezach organizowanych przez szkołę i klasę,

10)    jego kultura osobista budzi wiele zastrzeżeń,

11)    popada w konflikty z nauczycielami, kolegami oraz innymi pracownikami szkoły,

12)    nie dba o kulturę osobistą ani o higienę,

13)    nie przestrzega zmiany obuwia,

14)    ulega nałogom,

15)    nie dba o zdrowie własne i innych.

16)    ma ponad 5 uwag w zeszycie uwag oraz innych dokumentach szkolnych.

 

8.      Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

1)        uchybia wymaganiom obowiązków szkolnych,

2)        dokonuje kradzieży, drastycznie narusza godność osobistą innej osoby,

3)        stwarza zagrożenie dla siebie lub innych członków społeczności szkolno - wychowawczej,

4)        pali papierosy, pije alkohol,

5)        ucieka z lekcji, demoralizuje młodszych kolegów,

6)        niszczy mienie Szkoły lub Szpitala Uzdrowiskowego,

7)        arogancko się zachowuje, używa wulgaryzmów,

8)        nie wykonuje poleceń  kadry dydaktycznej i medycznej,

9)        ma oceny niedostateczne wynikające z lekceważącego stosunku do nauki,

10)    notorycznie opuszcza zajęcia szkolne, wychowawcze,

11)    posiada bardzo liczne uwagi negatywne w zeszycie uwag,

12)    otrzymał karę za nieprzestrzeganie Statutu Szkoły

9.      Wychowawca klasy informuje uczniów o kryteriach i zasadach oceniania bezpośrednio po  przyjeździe do Szpitala Uzdrowiskowego.

10.  Wychowawcy klas pod koniec turnusu wystawiają oceny z zachowania w porozumieniu z wychowawcami grup.

§ 4  j

1.      Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na ocenę z zajęć edukacyjnych.

2.      Ustalając ocenę z zachowania ucznia wychowawca klasy bierze pod uwagę:

1.      opinie innych nauczycieli,

2.      opinie Służby Zdrowia,

3.      opinie klasy na temat ocenianego ucznia,

4.      samoocenę ucznia.

§ 4  k

ZASADY OCENIANIA Z RELIGII

1.      Przedmiot oceny z religii zawiera kryteria poznawcze, kształcące i wychowawcze. W wartościowaniu oceny z religii nauczyciel uzupełnia dydaktyczny zakres oceny wymiarem duszpasterskim, czyli ideałem życia chrześcijańskiego.

2.      Elementy wchodzące w zakres oceny z religii to:

1)      prezentowana wiedza,

2)      umiejętność zastosowania podanych wiadomości w życiu,

3)      zainteresowanie przedmiotem,

4)      stosunek do przedmiotu,

5)      pilność i systematyczność,

6)      postawa.

3.      Oceniania podlegają:

1)      odpowiedzi ustne,

2)      wypowiedzi pisemne – sprawdziany,

3)      aktywność w katechezie,

4)      zaangażowanie w przygotowanie oprawy liturgicznej,

5)      prace plastyczne o treści religijnej,

6)      postawa uwzględniająca wartości chrześcijańskie,

7)      systematyczne i staranne prowadzenie zeszytu.

4.      Zasady oceniania na lekcjach religii to:

1)      obiektywność - zastosowanie jednolitych norm i kryteriów oceniania,

2)      jawność - podawanie na bieżąco wyników pracy ucznia,

3)      instruktywność - wskazanie na występujące braki,

4)      mobilizacja do dalszej pracy.

5.      Przy stawianiu ocen z religii uwzględnia się 6- stopniową skalę ocen w szkole podstawowej i gimnazjum.


 

§ 5

 

1.    Zespół wspomaga wychowawczą rolę rodziny.

2.    W zakresie działalności wychowawczej Zespół w szczególności:

1)      kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zasad określonych    w Ustawie i przepisów do niej wykonawczych,

2)      wskazuje alternatywy dla zagrożeń społecznych młodego człowieka,

3)      upowszechnia zasady tolerancji, wolności sumienia i poczucia sprawiedliwości,

4)      kształtuje postawy patriotyczne,

5)      sprzyja zachowaniom proekologicznym,

6)      umożliwia uczniom podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,

7)      szanuje indywidualność uczniów i ich prawo do własnej oceny rzeczywistości,

8)      wdraża do dyscypliny i punktualności.

3.    Zespół realizuje program wychowawczy.

4.    Program wychowawczy szkoły, o którym mowa w ust. 3, uchwala rada pedagogiczna.

5.    Program wychowawczy szkoły stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Statutu.

6.    Zespół realizuje szkolny program profilaktyki.

7.    Szkolny program profilaktyki, o którym mowa w ust. 6, uchwala rada pedagogiczna.

8.    Szkolny program profilaktyki stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Statutu.

 

§ 6

 

1.    Zespół sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz posiadanych przez Zespól możliwości.

2.    Wykonywanie zadań opiekuńczych polega w szczególności na:

1)      ścisłym respektowaniu obowiązujących w szkołach ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny,

2)      sprawowaniu terapii indywidualnej nad uczniami wymagającymi specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych.

 


§ 7

 

1.    Opiekę nad uczniami przebywającymi w Zespole sprawują:

1)      podczas zajęć - nauczyciele prowadzący te zajęcia,

2)      podczas przerw - nauczyciele pełniący dyżury.

2.    Plan dyżurów nauczycielskich ustala Dyrektor lub osoba przez niego upoważniona.

3.    Opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem Zespołu, w tym w trakcie wycieczek organizowanych przez Zespół, sprawują wyznaczeni nauczyciele.

4.    Obowiązki opiekunów podczas wycieczek organizowanych przez Zespół określają odrębne przepisy.

 

§ 7a

 

1.    Niedopuszczalne jest pozostawienie uczniów bez nadzoru upoważnionej do tego osoby w trakcie zajęć i na przerwach.

2.    W przypadku, gdy pracownik Zespołu:

1.      stwierdzi, że uczeń sprawia duże problemy wychowawcze;

2.      stwierdzi, że uczeń który, nie ukończył 18 lat, używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd, bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji;

3.      podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków;

4.      znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk;

5.      podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk;

6.      stwierdzi lub jest świadkiem popełnienia czynu karalnego przez ucznia,

7.      znalazł na terenie szkoły broń, materiały wybuchowe, inne niebezpieczne substancje lub przedmioty, winien podjąć działania, których opis jest zawarty w dokumencie „Procedury postępowania nauczycieli i wychowawców w Zespole Szkół Specjalnych  w Rymanowie Zdroju w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością i demoralizacją oraz narkomanią, alkoholizmem i prostytucją”, który stanowi załącznik do niniejszego statutu

 

3.    Wszelkie działania podejmowane w ramach „Procedur postępowania nauczycieli i wychowawców w Zespole Szkół Specjalnych  w Rymanowie Zdroju w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością i demoralizacją oraz narkomanią, alkoholizmem i prostytucją” winny być udokumentowane w dziennikach

 

 

§ 8

 

1.    Każdą klasę powierza się szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne. Nauczyciel ten jest wychowawcą klasy.

2.    Każdą grupę wychowawczą powierza się szczególnej opiece wychowawczej jednemu z wychowawców prowadzącemu zajęcia w ramach specjalnego zespołu pozalekcyjnego zajęć wychowawczych. Wychowawca ten jest wychowawcą grupy.

3.    Decyzję w powierzeniu obowiązków wychowawcy, o której mowa w ust 1 i 2 podejmuje Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

4.    Zadania wychowawców określają dalsze postanowienia Statutu.  

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM

§ 9

 

Zadania i kompetencje organu prowadzącego Zespół oraz organu sprawującego nad Zespołem nadzór pedagogiczny, w tym w szczególności zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz nadzoru nad działalnością Zespołu w sprawach administracyjnych i finansowych, określają odrębne przepisy.

 

§ 10

 

Organami Zespołu są:

1)     Dyrektor Zespołu,

2)     Rada Pedagogiczna,

3)     Samorząd Uczniowski.

 

§ 11

 

1.    Stanowisko Dyrektora powierza i odwołuje z niego organ prowadzący Zespół.

2.    Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.

 

§ 12

 

1.    Do zadań Dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy Zespołu.

2.    Dyrektor w szczególności zabiega o stworzenie optymalnych warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Zespołu.

 

§ 13

 

Do właściwości Dyrektora należy w szczególności:

1)      w zakresie spraw bezpośrednio związanych z działalnością podstawową Zespołu:

a)     przedkładanie Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

b)     sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych w odrębnych przepisach,

c)     realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczycieli oraz opieką nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, określonych w odrębnych przepisach,

d)     organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o Prawach Dziecka,

2)      w zakresie spraw organizacyjnych:

a)     przygotowywanie projektów planów pracy Zespołu,

b)     opracowanie arkusza organizacji Zespołu,

c)     ustalenie tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych,

3)      w zakresie spraw finansowych:

a)     opracowywanie planu finansowego Zespołu,

b)     przedstawienie projektu planu finansowego do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej,

c)     realizowanie planu finansowego, w szczególności poprzez dysponowanie określonymi w nim środkami, stosownie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej szkół,

4)      w zakresie spraw administracyjno - gospodarczych oraz biurowych:

a)     sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno - gospodarczą Zespołu,

b)     organizowanie i nadzorowanie kancelarii Zespołu,

c)     nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentów przez nauczycieli oraz prawidłowego wykorzystywania druków szkolnych,

d)     organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku Zespołu. 

 

 

§ 14

 

1.    Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Zespole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.

2.    W zakresie, o którym mowa w ust. 1, Dyrektor w szczególności:

1)      rozstrzyga o zatrudnieniu i zwalnianiu nauczycieli oraz innych pracowników Zespołu,

2)      przyznaje dodatki motywacyjne nauczycielom, zgodnie z regulaminem ustalonym przez organ prowadzący,

3)      rozstrzyga o przyznaniu nagród oraz wymierzaniu kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Zespołu,

4)      rozstrzyga, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Zespołu,

5)      określa zakres odpowiedzialności materialnej nauczycieli i innych pracowników Zespołu, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków,

6)      współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami, a w szczególności:

a)     zasięga opinii w sprawach organizacji pracy pracowników Zespołu,

b)     ustala regulaminy pracy, premiowania i nagradzania pracowników Zespołu i regulamin zakładowego fundusz świadczeń socjalnych,

c)     ustala plan urlopów pracowników Zespołu nie będących nauczycielami,

7)      administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym regulaminem.

3.    Dyrektor jest przedstawicielem Zespołu na zewnątrz, a także - w sprawach wynikających z Ustawy oraz w sprawie awansu zawodowego nauczyciela – stażysty - organem prowadzącym postępowanie administracyjne w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.

4.    W wykonywaniu swoich zadań Dyrektor współpracuje z Radą Pedagogiczną i organami Samorządu Uczniowskiego.

5.    Dyrektor jest Przewodniczącym Rady Pedagogicznej. Zadania związane z pełnieniem tej funkcji oraz tryb ich realizacji określają postanowienia Regulaminu Rady Pedagogicznej.

6.    Dyrektor - poza przypadkami współdziałania w podejmowaniu czynności prawnych z podmiotami, o których mowa w ust. 1, opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan, a przed zakończeniem każdego roku szkolnego przedstawia radzie pedagogicznej informację o realizacji planu nadzoru.

 

§ 15

 

1.    Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej, jeżeli uchwała jest niezgodna z przepisami prawa.

2.    Postępowanie  w sprawie wstrzymania wykonania uchwały Rady Pedagogicznej określa art. 41 ust. 3 ustawy.

3.    O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie informuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad Zespołem, a w sprawach wymienionych w art. 34a ust. 1 ustawy - także organ prowadzący Zespół.

§ 16

 

1.    Prowadzenie mediacji w sprawach spornych między działającymi w Zespole organami oraz podejmowanie ostatecznych rozstrzygnięć w tego rodzaju sprawach należy do Dyrektora.

2.    O prowadzenie mediacji w sprawach spornych między działającymi w Zespole organami, każdy z nich może zwrócić się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad Zespołem, a w sprawach wymienionych w art. 34a ust. 1 ustawy - do organu prowadzącego Zespół.

3.    Ostateczne rozstrzygnięcie w tego rodzaju sprawach podejmuje Dyrektor.

 

§ 17

 

Trybu, o którym mowa w przepisach poprzedzających, nie stosuje się do postępowań uregulowanych odrębnymi przepisami, w szczególności w sprawach:

1)     odpowiedzialności dyscyplinarnej,

2)     odpowiedzialności porządkowej,

3)     sporów ze stosunku pracy w zakresie objętym właściwością innych organów.

 

§ 18

 

1.    W Zespole tworzy się w zależności od potrzeb co najmniej jedno stanowisko wicedyrektora oraz co najmniej jedno stanowisko kierownika wychowania.

2.    Stanowisko wicedyrektora i kierownika wychowania powierza i odwołuje z niego Dyrektor, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego Zespół i Rady Pedagogicznej.

3.    Do zadań wicedyrektora należy:

1)    Pełnienie funkcji zastępcy dyrektora w przypadku jego nieobecności w Zespole,

2)    Kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły a w szczególności:

a)    sporządzanie przydziału czynności dla nauczycieli,

b)   organizowanie zespołów klasowych,

c)    sporządzanie podziałów godzin, 

d)   organizowanie zastępstw,

e)    sprawdzanie kart rozliczeń czasu pracy nauczycieli,

f)    bieżąca kontrola dokumentacji pedagogicznej,

g)   układanie wspólnie z kierownikiem wychowania szkolnego kalendarza imprez i uroczystości szkolnych

h)   współpraca z kierownictwem pionu medycznego w pawilonach – oddziałach sanatoryjnych.

3)    Wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora.

 

4.    Do zadań kierownika wychowania należy:

1)    Kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą w zakresie specjalnych działań opiekuńczo – wychowawczych w ramach pozalekcyjnego zespołu zajęć wychowawczych a w szczególności

a)    sporządzanie przydziału czynności dla nauczycieli,

b)   organizowanie grup wychowawczych,

c)    sporządzanie grafików, 

d)   organizowanie zastępstw,

e)    sprawdzanie kart rozliczeń czasu pracy nauczycieli,

f)    bieżąca kontrola dokumentacji pedagogicznej,

g)   układanie wspólnie z wicedyrektorem szkolnego kalendarza imprez i uroczystości szkolnych, 

h)   planowania i akceptowania urlopów,

i)     współpraca z kierownictwem pionu medycznego w pawilonach – oddziałach sanatoryjnych.

2)    Wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora.

 

 

 

RADA PEDAGOGICZNA

§ 19

 

1.    W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole.

2.    W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą - z głosem doradczym - brać także udział inne osoby zaproszone przez jej Przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

3.    Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor.

 

§ 20

 

Zasady funkcjonowania Rady Pedagogicznej określa Regulamin Rady Pedagogicznej, uchwalony przez Radę, normujący w szczególności następujące zagadnienia:

1)     sposób przygotowywania, zwoływania, prowadzenia i dokumentowania posiedzeń Rady Pedagogicznej,

2)     wewnętrzną organizację Rady Pedagogicznej,

3)     kompetencje Przewodniczącego Rady Pedagogicznej,

4)     zasady dopuszczania do udziału w pracach Rady Pedagogicznej osób nie będących członkami tego organu Zespołu.

 

§ 21

 

1.      Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1)     zatwierdzanie planów pracy szkoły:

2)     podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

3)     podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych   w szkole;

4)     ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.

2.      Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)     organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

2)     projekt planu finansowego szkoły;

3)     wnioski Dyrektora Szkoły o przyznanie nagród, odznaczeń i innych wyróżnień;

4)     propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

5)     proponowane przez nauczycieli programy z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku szkolnego;

3.      Ponadto Rada Pedagogiczna wykonuje zadania należące do kompetencji Rady Szkoły a w szczególności:

1)      uchwala statut i zmiany w statucie,

2)      przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego,

3)      może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad zespołem z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności zespołu, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w zespole; wnioski te mają dla organu charakter wiążący,

4)      z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan zespołu i występuje z wnioskami do dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadzącego oraz do wojewódzkiej rady oświatowej, w szczególności w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych.

4.      Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora Szkoły.

5.      Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

6.      Dyrektor Szkoły zawiesza wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych niezgodnie z prawem i niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

7.      Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa.

8.      Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

9.      Rada Pedagogiczna ustala samodzielnie regulamin swojej działalności. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

10.  Nauczyciele są zobowiązani do zachowania w tajemnicy spraw poruszanych podczas zebrań Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

§ 22

 

1.    Samorząd Uczniowski tworzą wszystkie dzieci i młodzież przebywające na leczeniu w szpitalach uzdrowiskowych.

2.    Zasady działania organów samorządowych określa Regulamin uchwalony przez ogół wychowanków w głosowaniu tajnym, równym i powszechnym, który nie może być sprzeczny  z postanowieniami Statutu.

3.    Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie  Pedagogicznej i Dyrektorowi wnioski      i opinie we wszystkich sprawach Zespołu, a  w szczególności  dotyczących takich podstawowych praw uczniów, jak prawo do:

1)      zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

2)      jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

3)      organizacji życia szkolnego, umożliwiającej zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością  rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

4)      redagowania i wydawania gazety szkolnej,

5)      organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem,

6)      wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

 

ORGANIZACJA ZESPOŁU

§ 23

 

1.    Okresem przeznaczonym na realizację materiału programowego jednej klasy w ramach szkół wymienionych w § 2 ust 4 jest rok szkolny.

2.    Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyjnych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy o organizacji roku szkolnego.

3.    Pracę specjalnego zespołu pozalekcyjnego zajęć wychowawczych organizuje się w ciągu całego roku, również w okresie ferii szkolnych i w dniach wolnych od nauki, w wymiarze 35 godzin tygodniowo dla grupy wychowawczej w rozliczeniu rocznym.

4.    W przypadku uczniów nie uczestniczących w zajęciach edukacyjnych zajęcia specjalnego zespołu pozalekcyjnego lub grupy wychowawczej organizuje się w wymiarze 48 godzin tygodniowo dla grupy wychowawczej w rozliczeniu rocznym.

5.    W zależności od potrzeb uczniów (wychowanków) organ prowadzący szkołę może, stosownie do posiadanych środków finansowych, zwiększyć liczbę godzin zajęć zespołu pozalekcyjnego(grupy wychowawczej).

6.    Podstawę organizacji pracy Zespołu w danym roku szkolnym stanowią, ustalane przez Dyrektora i zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną:

1)      szkolny plan nauczania,

2)      arkusz organizacji Zespołu,

3)      tygodniowy rozkład zajęć.

7.    Szkolny plan nauczania ustala się dla danego etapu edukacyjnego, z wyodrębnieniem każdego roku szkolnego oraz ze wskazaniem przeznaczenia godzin do dyspozycji Dyrektora, na podstawie ramowego planu nauczania, określonego w odrębnych przepisach.

8.    Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki określa arkusz organizacji Zespołu opracowywany najpóźniej do dnia 30 kwietnia  każdego roku, na podstawie szkolnego planu nauczania i z uwzględnieniem planu finansowego Zespołu.

9.    Arkusz organizacji Zespołu zatwierdza organ prowadzący Zespół do dnia 30 maja danego roku.

10. W arkuszu organizacji Zespołu zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników Zespołu, łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Zespół.

11. Organizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz specjalnego zespołu pozalekcyjnego zajęć wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalany na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Zespołu, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

12. Zasady tworzenia, treść i sposób realizacji planu finansowego określają odrębne przepisy.

§ 24

 

1.      Podstawowymi formami działalności dydaktyczno – wychowawczej zespołu są:

1)      obowiązkowe zajęcia edukacyjne o charakterze dydaktyczno - wychowawczym,

2)      dodatkowe zajęcia edukacyjne,

3)      zajęcia z religii/etyki,

4)      zajęcia o charakterze opiekuńczo- wychowawczym w ramach pozalekcyjnego zespołu zajęć wychowawczych

2.      Swoje zadania dydaktyczne zespół realizuje w szczególności poprzez:

1)     wybór programów nauczania dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów;

2)     prowadzenie zajęć edukacyjnych zgodnie z obowiązującym szkolnym zestawem programów nauczania;

3)     stosowanie w czasie zajęć różnorodnych metod, form, środków dydaktycznych;

4)     prowadzenie kół i zespołów zainteresowań sprzyjających rozwojowi uczniów;

5)     przygotowywanie uczniów do udziału w zawodach sportowych i konkursach;

6)     organizowanie innych zajęć o charakterze terapeutyczno-wychowawczym

3.      Godzina lekcyjna trwa 45 minut, z zastrzeżeniem ust.3 i 4. Godzina zajęć organizowanych w ramach specjalnego zespołu pozalekcyjnego zajęć wychowawczych trwa 60 minut.

4.      W uzasadnionych przypadkach Dyrektor może ustalić inny czas trwania obowiązkowych zajęć edukacyjnych, nie jednak dłuższy niż 60 minut i nie krótszy niż 30 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

5.      W klasach I-III szkoły podstawowej czas trwania poszczególnych zajęć ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

6.      W czasie trwania obowiązkowych zajęć edukacyjnych organizuje się przerwy międzylekcyjne – pięciominutowe , dziesięciominutowe i piętnastominutowe.


§ 24a

1.      Uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci według własnego uznania i przekonania, zgodnie z obowiązującymi przepisami organizuje się w szkole podstawowej i gimnazjum naukę religii.

2.      Rodzice dziecka mogą złożyć pisemną deklarację o nieuczęszczaniu dziecka na lekcje religii.

3.      Uczniom nieuczęszczającym na lekcje religii zapewnia się opiekę.

4.      Na życzenie rodziców szkoła może organizować zajęcia z etyki zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 25

 

1.    Podstawową jednostką organizacyjną szkół wymienionych w § 2 ust. 4 jest klasa.

2.    Klasa liczy:

1)      do 16 uczniów w przypadku, gdy na leczeniu, przebywają dzieci z chorobami przewlekłymi,

2)      do12 uczniów w przypadku, gdy na leczeniu, przebywają dzieci z niepełnosprawnością ruchową.

3.    Podstawową jednostką organizacyjną specjalnego zespołu pozalekcyjnego zajęć wychowawczych jest grupa wychowawcza.

4.    Dla celów organizacyjnych przyjmuje się następujący podział i liczbę uczniów w grupach wychowawczych:

1)      chorych leżących- do 12,

2)      chorych chodzących- do16,

 

§ 26

 

1.    Zespół prowadzi oddział przedszkolny.

2.    Oddział przedszkolny realizuje podstawę programową z zakresie rocznego obowiązkowego wychowania przedszkolnego.

3.    Oddział liczy:

1)      do- 16 uczniów w przypadku, gdy na leczeniu, przebywają dzieci z chorobami przewlekłymi,

2)      do- 10 uczniów w przypadku, gdy na leczeniu, przebywają dzieci z niepełnosprawnością ruchową.

4.    W ramach oddziału przedszkolnego organizowane są obowiązkowe zajęcia edukacyjne oraz zajęcia opiekuńczo wychowawcze w ramach specjalnego zespołu pozalekcyjnego zajęć wychowawczych.

5.    Nauczyciele realizujący zajęcia opiekuńczo wychowawcze w ramach specjalnego zespołu pozalekcyjnego zajęć wychowawczych stosują specjalistyczne formy działań opiekuńczo - wychowawczych.

ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI

§ 27

 

1.    W Zespole zatrudnia się nauczycieli, wychowawców oraz pracowników: ekonomicznych, administracyjnych, technicznych.

2.    Ilekroć w statucie mówi się o nauczycielu ma się na myśli nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne z pensum 18 godzin zajęć dydaktycznych tygodniowo.

3.    Ilekroć w statucie mówi się o nauczycielu-wychowawcy specjalnego zespołu pozalekcyjnego zajęć wychowawczych ma się na myśli nauczyciela zatrudnionego na stanowisku wychowawcy z pensum 24 godzin zajęć tygodniowo. 

4.    Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników Zespołu określają odrębne przepisy.

5.    Kwalifikacje nauczycieli i innych pracowników Zespołu oraz zasady ich wynagradzania określają odrębne przepisy.

 

§ 28

 

1.    Nauczyciel i wychowawca w swoich działaniach dydaktycznych oraz specjalnych działaniach opiekuńczo-wychowawczych, ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie a także o szanowanie godności osobistej uczniów.

2.    Obowiązkiem każdego nauczyciela i wychowawcy  jest  bezstronne , obiektywne ocenianie oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów.

3.    Nauczyciel i wychowawca prowadzi pracę dydaktyczną i specjalne działania opiekuńczo-wychowawcze oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

4.    W ramach realizacji zadań pedagogicznych nauczyciel i wychowawca przede wszystkim:

1)      sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami oraz odpowiada, na zasadach określonych w przepisach odrębnych, za ich życie, zdrowie i bezpieczeństwo,

2)      zapewnia prawidłowy przebieg procesu edukacyjnego, w szczególności poprzez:

a)     realizację obowiązującej podstawy programowej,

b)     stosowanie właściwych metod i form nauczania,

c)     systematyczne przygotowywanie się do zajęć,

d)     pełne wykorzystywanie czasu przeznaczonego na prowadzeniu zajęć,

e)     właściwe prowadzenie pozostającej w jego gestii dokumentacji działalności pedagogicznej,

3)      dba o pomoce edukacyjne i sprzęt szkolny,

4)      wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności oraz zainteresowania,

5)      udziela uczniom pomocy w przezwyciężeniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów.

5.    Nauczyciele i wychowawcy uczestniczą w pracach Rady Pedagogicznej.

6.    Do podstawowych zadań każdego nauczyciela i wychowawcy należy także permanentne doskonalenie umiejętności dydaktycznych oraz podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, w szczególności poprzez:

1)      pracę własną,

2)      udział w pracach zespołów nauczycielskich,

3)      korzystanie z pozaszkolnych form wspierania działalności pedagogicznej.

 

§ 29

 

1.    Wychowawca specjalnego zespołu pozalekcyjnego zajęć wychowawczych prowadzi specjalne działania opiekuńczo-wychowawcze w oparciu o cele i zadania placówki, określone w statucie oraz autorskim programie zajęć pozalekcyjnych.

2.    Wychowawca grupy odpowiada za:

1)      bezpieczeństwo wychowanków w czasie zajęć pozalekcyjnych organizowanych w świetlicy, na placu zabaw, spacerach i wycieczkach,

2)      realizację planu pracy z grupą i prowadzenie dokumentacji pedagogicznej

a)     opracowanie miesięcznych planów z grupą,

b)     prowadzenie na bieżąco dziennika zajęć wychowawczych,

3)      zabezpieczenie właściwych warunków do nauki własnej dzieci i organizację pomocy dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

4)      estetyczny wystrój świetlicy,

5)      stan techniczny sprzętu i pomocy dydaktycznych,

6)      stały kontakt z personelem medycznym w celu poznania aktualnego stanu zdrowia i możliwości wysiłkowych dziecka.

3.    Zadania i cele specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych wychowawcy grup realizują poprzez:

1)     zajęcia adaptacyjno-integracyjne,

2)     zajęcia rekreacyjno-sportowe,

3)     spacery i gry na świeżym powietrzu,

4)     małe formy turystyki pieszej i wycieczki krajoznawcze,

5)     zajęcia rozwijające samorządność dziecięcą,

6)     gry i zabawy świetlicowe,

7)     zajęcia czytelnicze,

8)     zajęcia plastyczno-techniczne,

9)     zajęcia wokalno-muzyczne,

10) małe formy teatralne,

11) odrabianie lekcji,

12) inne.

4.    Wychowawcy grup realizują  autorski Program specjalnego zespołu pozalekcyjnego zajęć wychowawczych. Program ten stanowi załącznik nr 3 do niniejszego statutu.

 

§ 30

 

1.    Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

1)     tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego edukacji oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,

2)     inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,

3)     podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

2.    Wychowawca klasy, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1:

1)     otacza indywidualną opieką każdego ucznia,

2)     wspólnie z uczniami:

a)     planuje i organizuje różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,

b)     ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,

c)     zapoznaje rodziców i uczniów z obowiązującymi w Zespole zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,

3)     współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych uczniów, którym z racji szczególnych uzdolnień albo z powodu napotykanych trudności i niepowodzeń szkolnych, potrzebne jest zapewnienie indywidualnej opieki,

4)     utrzymuje kontakt z rodzicami, w celu:

5)     poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo - wychowawczych wobec ich dzieci,

6)     współdziałania z rodzicami, zwłaszcza okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci oraz otrzymywania od rodziców pomocy w swoich działaniach,

7)     współpracuje z personelem medycznym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.

3.    Wychowawcy klas równoległych mogą tworzyć zespół wychowawczy.

4.  Pracą zespołu wychowawczego kieruje, powołany przez Dyrektora, przewodniczący zespołu       

5.    Cele i zadania zespołu wychowawczego, ustalane są na podstawie szkolnego programu wychowawczego.

 

§ 31

 

1.      Nauczyciele i wychowawcy powinni uczestniczyć w pracy zespołów nauczycielskich w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli.

2.      W ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli tworzy się 4 zespoły nauczycielskie:

1)      zespół matematyczno – przyrodniczy,

2)      zespół humanistyczny,

3)      zespół nauczania zintegrowanego,

4)      zespół wychowawców zespołu pozalekcyjnego zajęć wychowawczych

3.      Dla realizacji celów i zadań o charakterze interdyscyplinarnym Rada Pedagogiczna może utworzyć inny zespół problemowo - zadaniowy, określając szczegółowy zakres jego działania.

4.      Każdy z zespołów nauczycielskich o którym mowa w ust. 2 wybiera spośród siebie przewodniczącego i opracowuje roczny plan pracy.

5.      Cele i zadania zespołów nauczycielskich obejmują w szczególności:

1)     organizowanie współpracy nauczycieli dla ustalenia szkolnego zestawu programów nauczania, uzgadniania sposobów realizacji tych programów oraz korelowania treści nauczania,

2)     opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania,

3)     organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego,

4)     pomoc w realizacji zadań, których wykonanie jest warunkiem uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego,

6.      Przewodniczącego zespołu nauczycielskiego organizuje pracę zespołu i czuwa nad rzetelnością i jakością realizowanych zadań.

7.      Na koniec każdego roku szkolnego  przewodniczący  zespołu nauczycielskiego składa dyrektorowi roczne sprawozdanie dotyczące realizacji zadań wynikających z rocznego planu pracy, o którym mowa w ust.4.

BIBLIOTEKA SZKOLNA

§ 32

1.    Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań edukacyjnych Zespołu, doskonaleniu warsztatu nauczycieli, popularyzowaniu  wiedzy o regionie.

2.    W skład biblioteki  wchodzi wypożyczalnia z czytelnią.

3.    Z biblioteki mogą korzystać:

1)     uczniowie,

2)     nauczyciele i inni pracownicy Zespołu,

3)     inne osoby-za zgodą Dyrektora Szkoły.

4.    Status użytkownika biblioteki potwierdza karta biblioteczna.

5.    Ewidencję użytkowników prowadzi nauczyciel bibliotekarz.

6.    Zbiory biblioteki obejmują:

1)     wydawnictwa informacyjne,

2)     lektury podstawowe i uzupełniające do języka polskiego,

3)     podręczniki i programy szkolne,

4)     literaturę popularnonaukową,

5)     beletrystykę,

6)     czasopisma przedmiotowo-metodyczne,

7)     wydawnictwa multimedialne i audiowizualne.

7.    Do zakresu działania nauczyciela bibliotekarza w szczególności należy:

1)     gromadzenie, opracowanie zbiorów, ich ewidencja i selekcja oraz udostępnianie,

2)     prowadzenie działalności informacyjnej,

3)     prowadzenie zgodnie z obowiązującym programem nauczania, różnorodnych form zajęć z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej,

4)     rozbudzanie zainteresowań czytelniczych uczniów i kształtowanie ich kultury czytelniczej.

8.    Biblioteka jest czynna w każdym dniu zajęć szkolnych.

9.    Godziny pracy biblioteki ustala Dyrektor, dostosowując je do tygodniowego rozkładu zajęć.

10. Szczegółowe zasady wypożyczania książek, czasopism i zbiorów specjalnych oraz korzystania z nich i zwrotu należności za materiały zniszczone i zagubione określa regulamin biblioteki.

 

§ 33

 

Zasady i tryb sprawowanie nadzoru pedagogicznego oraz oceniania pracy nauczycieli określają  odrębne przepisy.

 


 


Poprawiony (wtorek, 17 listopada 2015 13:00)

 

O jednostce

 

 Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju 
alt


 

Nazwa i adres szkoły

Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju,
ul. Leśna 4,
38 - 481 Rymanów Zdrój

Telefony

13 43 57 493 administracja
13 43 57 137 dyrektor

13 43 57 493 fax.

e-mail

 


www

dyrektor
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


administracja
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

kierownik wych.
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

http://www.zss-rymanow.pl

Informacje ogóle

Zespół Szkół Specjalnych to szkoła sanatoryjna z wieloletnią historią i tradycją, zorganizowana w obrębie uzdrowiska Rymanów w szpitalu uzdrowiskowym „Zimowit”. Zespół  jest szkołą publiczną prowadzoną przez Województwo Podkarpackie działającą na podstawie przepisów Ustawy o Systemie Oświaty.

W skład Zespołu wchodzi:

1.Szkoła podstawowa,

2.Gimnazjum,

3.Liceum  (powstało 1 lipca 2014)

4.Zespół pozalekcyjny zajęć wychowawczych

 

Zespół zapewnia młodym kuracjuszom ciągłość nauki podczas leczenia w sanatorium i realizację obowiązku szkolnego w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjum i od roku szkolnego 2014/15 w zakresie liceum ogólnokształcącego.

 

Na zasadach określonych w Podstawie Programowej Kształcenia Ogólnego Zespół realizuje:

1.Kształcenie w  zakresie rocznego obowiązkowego wychowania przedszkolnego (dzieci 5 i 6 letnie)

2.Kształcenie na pierwszym etapie edukacyjnym - edukacja wczesnoszkolna, obejmujące oddziały I-III szkoły podstawowej,

3.Kształcenie na drugim etapie edukacyjny, obejmującym oddziały IV-VI szkoły podstawowej,

4.Kształcenie na trzecim etapie edukacyjnym obejmującym oddziały gimnazjum,

5.Kształcenie w czwartym etapie edukacyjnym obejmującym oddziały liceum ogólnokształcącego.

 

Utworzenie z dniem 1 lipca 2014 roku Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego i włączenie go do struktury Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju oznacza, że młodzież ponadgimnazjala może spełniać obowiązek szkolny przez cały rok.

 

W Zespole działa pozalekcyjny zespół zajęć wychowawczy, który organizuje  zajęcia opiekuńczo - wychowawcze w czasie wolnym od nauki, również w soboty niedziele, święta i wakacje.

 

Każdy uczeń, wyjeżdżając z sanatorium, otrzymuje zaświadczenie o spełnieniu obowiązku szkolnego wraz z wykazem uzyskanych ocen z poszczególnych przedmiotów oraz oceną i opinią z zachowania. Szkoły macierzyste mają obowiązek respektowania ocen jakie dziecko uzyskało w szkole sanatoryjnej.

 

Baza

Szkoła posiada siedem przestronnych sal lekcyjnych (pow. ok.36 m2), pracownię internetową,  salę przedszkolną (dla tzw. zerówki) oraz dwie świetlice i bibliotekę szkolną.

Ponadto mamy do dyspozycji  boiska sportowe i plac zabaw.

Szkoła posiada różnorodne pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy, audiowizualny oraz dostęp do Internetu szerokopasmowego.   

 

Kadra

W Zespole Szkół Specjalnych pracuje wykwalifikowana kadra, zatrudniona w oparciu o przepisy Karty Nauczyciela. Większość kadry to nauczyciele dyplomowani. Wszyscy nauczyciele i wychowawcy to doświadczeni pedagodzy o długoletnim stażu pracy. 

 

Zajęcia dydaktyczne,

Szkoła realizuje programy nauczania zgodne z podstawą programową szkół ogólnodostępnych dla dzieci i młodzieży w normie intelektualnej. Dzieci w wieku 5 i 6 lat mają możliwość spełniania obowiązku szkolnego w oddziale przedszkolnym, gdzie realizujemy podstawę programową w zakresie rocznego obowiązkowego wychowania przedszkolnego.

Dzieci i młodzież uczy się wszystkich przedmiotów przewidzianych w ramowych planach nauczania, w tym j. angielskiego. Wymiar godzin nauczania języka angielskiego to w klasach 1-3 szkoły podstawowej - 2 godziny tygodniowo, w klasach 4-6 szkoły podstawowej - 3 godziny tygodniowo, w klasach 1-3 gimnazjum i liceum - 4 godziny tygodniowo (zgodnie z ramowym planem nauczania i podstawą programową).

Zajęcia szkolne są zaplanowane tak, że nie kolidują z zabiegami leczniczymi.       

 

Dodatkowe zajęcia edukacyjne

1.Zajęcia muzyczne: Nasza szkoła posiada zestaw instrumentów muzycznych. Uczniowie szkół muzycznych i uczniowie grający na instrumentach  mają możliwość ćwiczeń oraz gry na szkolnym lub swoim instrumencie. Prywatne instrumenty muzyczne przechowujemy w bezpiecznym miejscu. Uczniowie przejawiający zainteresowania muzyczne mają możliwość występu na koncertach organizowanych co turnus dla dorosłych kuracjuszy. Koncerty te cieszą się ogromną popularnością.

2.Zajęcia przedmiotowe: Wszyscy uczniowie mają możliwość indywidualnych konsultacji w zakresie nauczania języka angielskiego, matematyki fizyki, chemii  informatyki oraz innych przedmiotów. Zajęcia tego typu cieszą się dużym zainteresowaniem.

3.Projekty edukacyjne: W szkole sanatoryjnej uczniowie mają możliwość przygotowania i prezentacji projektów edukacyjnych  dotyczące ochrony środowiska w ramach edukacji ekologicznej. 

4.Wycieczki edukacyjne: W każdym turnusie organizujemy wycieczki edukacyjne do Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie.

5.Zajęcia plastyczne: Podczas zajęć pozalekcyjnych uczniowie maja możliwość doskonalić umiejętności z zakresu różnych technik plastycznych. W szkole działa Klub Origami.

 

Sprawdziany, egzaminy, konkursy przedmiotowe

1.Sprawdzian po klasie 6 i egzamin po gimnazjum: W naszej szkole organizujemy co roku, sprawdziany po szkole podstawowej i egzaminy po gimnazjum w standardach i terminach obowiązujących w całej Polsce. Materiały konieczne do przeprowadzenia sprawdzianów i egzaminów otrzymujemy z OKE w Krakowie zgodnie z wypracowaną procedurą. Wypełnione testy egzaminacyjne dostarczamy do OKE w Krakowie również zgodnie z wypracowaną procedurą. Zaświadczenia o przebytym sprawdzianie i egzaminie OKE wysyła bezpośrednio do szkół macierzystych uczniów.

2.„Trzecioteściki”:  W naszej szkole organizujemy również inne sprawdziany i testy w zależności od potrzeb uczniów, którzy przebywają na leczeniu (np. trzecioteścik). Każdorazowo szczegóły uzgadniamy ze szkołami macierzystymi.

3.Konkursy przedmiotowe: Umożliwiamy udział młodzieży w konkursach przedmiotowych organizowanych prze Kuratoria Oświaty. Wówczas wszystkie szczegóły omawiane są  bezpośrednio z zainteresowanym Kuratorium we współpracy i pod nadzorem Podkarpackiego Kuratorium Oświaty.

 

Zajęcia opiekuńcze i wychowawcze realizowane w ramach pozalekcyjnego zespołu zajęć wychowawczych

Zajęcia opiekuńczo wychowawcze organizowane są w czasie wolnym od nauki szkolnej przez cały rok w wymiarze 35 godzin w tygodniu dla grupy wychowawczej. Wychowawcy prowadzą zajęcia w dni nauki szkolnej w godzinach 17.00 – 21.00, zaś w dni wolne od nauki szkolnej w godz. 13.00 -21.00. W okresie wakacji zwiększamy liczbę godzin zajęć wychowawczych z 35 do 49 godzin zajęć na grupę w tygodniu.

Na wychowawcach spoczywa obowiązek wspomagania i podnoszenia jakości procesu leczenia oraz niwelowanie trudności spowodowanych przewlekłą chorobą, zaburzeniami sprawności psychofizycznej i skutkami rozłąki ze środowiskiem rodzinnym. To zadanie realizowane jest poprzez stosowanie różnych form zajęć pozalekcyjnych, które mają na celu wzmocnienie i pobudzenie aktywności organizmu. Zajęcia dostosowane są do potrzeb dziecka, jego wieku, rodzaju schorzenia a zarazem  poziomu  wydolności wysiłkowej. Wychowawca zajęć pozalekcyjnych to „zastępcza” mama lub tata każdego dziecka przyjeżdżającego do sanatorium. Bez wychowawcy pobyt dziecka w sanatorium byłby bezbarwny, smutny i mało twórczy.

Organizujemy całą gamę zajęć wychowawczo-rewalidacyjnych, które wspomagają proces leczenia i powrotu do zdrowia małego kuracjusza.

Rodzaje zajęć:

1.Zajęcia adaptacyjno - integracyjne

2.Zajęcia rekreacyjne, spacery, gry i zabawy na świeżym powietrzu

3.Małe formy turystyki pieszej i wycieczki krajoznawcze

4.Zajęcia rozwijające samorządność dziecięcą

4.Gry, zabawy świetlicowe

5.Zajęcia artystyczne

6.Małe formy teatralne

7.Odrabianie lekcji

 

Cykliczne imprezy i uroczystości i akcje

Co roku organizujemy akcje szkolne:

„Profilaktyka a Ty” – ogólnopolska akcja przy współudziale Komendy Policji w Krośnie;

,,Stop - narkotykom w szkole!”- zapobieganie uzależnieniom w szkole, kształtowanie właściwych postaw i  zachowań dzieci i młodzieży w sytuacjach ryzykownych;

„Czerwone światło - stop dla agresji!”- zapobieganie zjawiskom agresji i przemocy w szkole;

Kampania społeczna ,,Zachowaj Trzeźwy Umysł” - ,, Mini olimpiada sportowa” -promowanie zdrowego stylu życia, zdrowa rywalizacja

Kampania społeczna ,,Szkoła bez przemocy”: - gra dydaktyczna ,,Szkoła bez przemocy” - budowanie społeczności sanatoryjnej bez przemocy i agresji

Zajęcia praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla dzieci z klas I-III - nauka prawidłowego oddechu, pomoc poszkodowanym, numery alarmowe

Na wakacjach organizujemy duże Koncerty plenerowe na terenie parku zdrojowego:

- Festiwal Piosenki Turystycznej

- Zakończenie Lata

 

Raz w turnusie przygotowujemy i organizujemy koncert promocyjny dla dorosłych kuracjuszy. Podczas koncertu kuracjusze nie tylko uczestniczą w programie artystycznym przygotowanym przez nasze dzieci pod kierunkiem wychowawców i nauczycieli, ale również zapoznają się z ofertą dziecięcego lecznictwa uzdrowiskowego. Należy podkreślić, że koncerty cieszą się ogromną popularnością.

Ponadto mamy bardzo bogaty kalendarz imprez i uroczystości szkolnych.

 

Więcej informacji na temat działalności szkoły sanatoryjnej w Rymanowie Zdroju znajduje się na stronie internetowej www.zss-rymanow.pl

 

 

 

Poprawiony (czwartek, 13 listopada 2014 12:08)

 

Dane podstawowe

Informacje ogóle

Zespół Szkół Specjalnych to szkoła sanatoryjna z wieloletnią historią i tradycją, zorganizowana w obrębie uzdrowiska Rymanów w szpitalu uzdrowiskowym „Zimowit”. Zespół  jest szkołą publiczną prowadzoną przez Województwo Podkarpackie działającą na podstawie przepisów Ustawy o Systemie Oświaty.

W skład Zespołu wchodzi:

1.Szkoła podstawowa,

2.Gimnazjum,

3.Liceum  (powstało 1 lipca 2014)

4.Zespół pozalekcyjny zajęć wychowawczych

 

Zespół zapewnia młodym kuracjuszom ciągłość nauki podczas leczenia w sanatorium i realizację obowiązku szkolnego w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjum i od roku szkolnego 2014/15 w zakresie liceum ogólnokształcącego.

 

Na zasadach określonych w Podstawie Programowej Kształcenia Ogólnego Zespół realizuje:

1.Kształcenie w  zakresie rocznego obowiązkowego wychowania przedszkolnego (dzieci 5 i 6 letnie)

2.Kształcenie na pierwszym etapie edukacyjnym - edukacja wczesnoszkolna, obejmujące oddziały I-III szkoły podstawowej,

3.Kształcenie na drugim etapie edukacyjny, obejmującym oddziały IV-VI szkoły podstawowej,

4.Kształcenie na trzecim etapie edukacyjnym obejmującym oddziały gimnazjum,

5.Kształcenie w czwartym etapie edukacyjnym obejmującym oddziały liceum ogólnokształcącego.

 

Utworzenie z dniem 1 lipca 2014 roku Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego i włączenie go do struktury Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju oznacza, że młodzież ponadgimnazjala może spełniać obowiązek szkolny przez cały rok.

 

W Zespole działa pozalekcyjny zespół zajęć wychowawczy, który organizuje  zajęcia opiekuńczo - wychowawcze w czasie wolnym od nauki, również w soboty niedziele, święta i wakacje.

 

Każdy uczeń, wyjeżdżając z sanatorium, otrzymuje zaświadczenie o spełnieniu obowiązku szkolnego wraz z wykazem uzyskanych ocen z poszczególnych przedmiotów oraz oceną i opinią z zachowania. Szkoły macierzyste mają obowiązek respektowania ocen jakie dziecko uzyskało w szkole sanatoryjnej.

 

Baza

Szkoła posiada siedem przestronnych sal lekcyjnych (pow. ok.36 m2), pracownię internetową,  salę przedszkolną (dla tzw. zerówki) oraz dwie świetlice i bibliotekę szkolną.

Ponadto mamy do dyspozycji  boiska sportowe i plac zabaw.

Szkoła posiada różnorodne pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy, audiowizualny oraz dostęp do Internetu szerokopasmowego.   

 

Kadra

W Zespole Szkół Specjalnych pracuje wykwalifikowana kadra, zatrudniona w oparciu o przepisy Karty Nauczyciela. Większość kadry to nauczyciele dyplomowani. Wszyscy nauczyciele i wychowawcy to doświadczeni pedagodzy o długoletnim stażu pracy. 

 

Zajęcia dydaktyczne,

Szkoła realizuje programy nauczania zgodne z podstawą programową szkół ogólnodostępnych dla dzieci i młodzieży w normie intelektualnej. Dzieci w wieku 5 i 6 lat mają możliwość spełniania obowiązku szkolnego w oddziale przedszkolnym, gdzie realizujemy podstawę programową w zakresie rocznego obowiązkowego wychowania przedszkolnego.

Dzieci i młodzież uczy się wszystkich przedmiotów przewidzianych w ramowych planach nauczania, w tym j. angielskiego. Wymiar godzin nauczania języka angielskiego to w klasach 1-3 szkoły podstawowej - 2 godziny tygodniowo, w klasach 4-6 szkoły podstawowej - 3 godziny tygodniowo, w klasach 1-3 gimnazjum i liceum - 4 godziny tygodniowo (zgodnie z ramowym planem nauczania i podstawą programową).

Zajęcia szkolne są zaplanowane tak, że nie kolidują z zabiegami leczniczymi.       

 

Dodatkowe zajęcia edukacyjne

1.Zajęcia muzyczne: Nasza szkoła posiada zestaw instrumentów muzycznych. Uczniowie szkół muzycznych i uczniowie grający na instrumentach  mają możliwość ćwiczeń oraz gry na szkolnym lub swoim instrumencie. Prywatne instrumenty muzyczne przechowujemy w bezpiecznym miejscu. Uczniowie przejawiający zainteresowania muzyczne mają możliwość występu na koncertach organizowanych co turnus dla dorosłych kuracjuszy. Koncerty te cieszą się ogromną popularnością.

2.Zajęcia przedmiotowe: Wszyscy uczniowie mają możliwość indywidualnych konsultacji w zakresie nauczania języka angielskiego, matematyki fizyki, chemii  informatyki oraz innych przedmiotów. Zajęcia tego typu cieszą się dużym zainteresowaniem.

3.Projekty edukacyjne: W szkole sanatoryjnej uczniowie mają możliwość przygotowania i prezentacji projektów edukacyjnych  dotyczące ochrony środowiska w ramach edukacji ekologicznej. 

4.Wycieczki edukacyjne: W każdym turnusie organizujemy wycieczki edukacyjne do Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie.

5.Zajęcia plastyczne: Podczas zajęć pozalekcyjnych uczniowie maja możliwość doskonalić umiejętności z zakresu różnych technik plastycznych. W szkole działa Klub Origami.

 

Sprawdziany, egzaminy, konkursy przedmiotowe

1.Sprawdzian po klasie 6 i egzamin po gimnazjum: W naszej szkole organizujemy co roku, sprawdziany po szkole podstawowej i egzaminy po gimnazjum w standardach i terminach obowiązujących w całej Polsce. Materiały konieczne do przeprowadzenia sprawdzianów i egzaminów otrzymujemy z OKE w Krakowie zgodnie z wypracowaną procedurą. Wypełnione testy egzaminacyjne dostarczamy do OKE w Krakowie również zgodnie z wypracowaną procedurą. Zaświadczenia o przebytym sprawdzianie i egzaminie OKE wysyła bezpośrednio do szkół macierzystych uczniów.

2.„Trzecioteściki”:  W naszej szkole organizujemy również inne sprawdziany i testy w zależności od potrzeb uczniów, którzy przebywają na leczeniu (np. trzecioteścik). Każdorazowo szczegóły uzgadniamy ze szkołami macierzystymi.

3.Konkursy przedmiotowe: Umożliwiamy udział młodzieży w konkursach przedmiotowych organizowanych prze Kuratoria Oświaty. Wówczas wszystkie szczegóły omawiane są  bezpośrednio z zainteresowanym Kuratorium we współpracy i pod nadzorem Podkarpackiego Kuratorium Oświaty.

 

Zajęcia opiekuńcze i wychowawcze realizowane w ramach pozalekcyjnego zespołu zajęć wychowawczych

Zajęcia opiekuńczo wychowawcze organizowane są w czasie wolnym od nauki szkolnej przez cały rok w wymiarze 35 godzin w tygodniu dla grupy wychowawczej. Wychowawcy prowadzą zajęcia w dni nauki szkolnej w godzinach 17.00 – 21.00, zaś w dni wolne od nauki szkolnej w godz. 13.00 -21.00. W okresie wakacji zwiększamy liczbę godzin zajęć wychowawczych z 35 do 49 godzin zajęć na grupę w tygodniu.

Na wychowawcach spoczywa obowiązek wspomagania i podnoszenia jakości procesu leczenia oraz niwelowanie trudności spowodowanych przewlekłą chorobą, zaburzeniami sprawności psychofizycznej i skutkami rozłąki ze środowiskiem rodzinnym. To zadanie realizowane jest poprzez stosowanie różnych form zajęć pozalekcyjnych, które mają na celu wzmocnienie i pobudzenie aktywności organizmu. Zajęcia dostosowane są do potrzeb dziecka, jego wieku, rodzaju schorzenia a zarazem  poziomu  wydolności wysiłkowej. Wychowawca zajęć pozalekcyjnych to „zastępcza” mama lub tata każdego dziecka przyjeżdżającego do sanatorium. Bez wychowawcy pobyt dziecka w sanatorium byłby bezbarwny, smutny i mało twórczy.

Organizujemy całą gamę zajęć wychowawczo-rewalidacyjnych, które wspomagają proces leczenia i powrotu do zdrowia małego kuracjusza.

Rodzaje zajęć:

1.Zajęcia adaptacyjno - integracyjne

2.Zajęcia rekreacyjne, spacery, gry i zabawy na świeżym powietrzu

3.Małe formy turystyki pieszej i wycieczki krajoznawcze

4.Zajęcia rozwijające samorządność dziecięcą

4.Gry, zabawy świetlicowe

5.Zajęcia artystyczne

6.Małe formy teatralne

7.Odrabianie lekcji

 

Cykliczne imprezy i uroczystości i akcje

Co roku organizujemy akcje szkolne:

„Profilaktyka a Ty” – ogólnopolska akcja przy współudziale Komendy Policji w Krośnie;

,,Stop - narkotykom w szkole!”- zapobieganie uzależnieniom w szkole, kształtowanie właściwych postaw i  zachowań dzieci i młodzieży w sytuacjach ryzykownych;

„Czerwone światło - stop dla agresji!”- zapobieganie zjawiskom agresji i przemocy w szkole;

Kampania społeczna ,,Zachowaj Trzeźwy Umysł” - ,, Mini olimpiada sportowa” -promowanie zdrowego stylu życia, zdrowa rywalizacja

Kampania społeczna ,,Szkoła bez przemocy”: - gra dydaktyczna ,,Szkoła bez przemocy” - budowanie społeczności sanatoryjnej bez przemocy i agresji

Zajęcia praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla dzieci z klas I-III - nauka prawidłowego oddechu, pomoc poszkodowanym, numery alarmowe

Na wakacjach organizujemy duże Koncerty plenerowe na terenie parku zdrojowego:

- Festiwal Piosenki Turystycznej

- Zakończenie Lata

 

Raz w turnusie przygotowujemy i organizujemy koncert promocyjny dla dorosłych kuracjuszy. Podczas koncertu kuracjusze nie tylko uczestniczą w programie artystycznym przygotowanym przez nasze dzieci pod kierunkiem wychowawców i nauczycieli, ale również zapoznają się z ofertą dziecięcego lecznictwa uzdrowiskowego. Należy podkreślić, że koncerty cieszą się ogromną popularnością.

Ponadto mamy bardzo bogaty kalendarz imprez i uroczystości szkolnych.

 

Więcej informacji na temat działalności szkoły sanatoryjnej w Rymanowie Zdroju znajduje się na stronie internetowej www.zss-rymanow.pl

Poprawiony (czwartek, 13 listopada 2014 11:51)

 
Powiaty